Skargi

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Radzik przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

- środy od godz. 9:00 do 10:30

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Dębicy Sędzia Sądu Rejonowego Beata Kozik przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w dniach:

- środa od godz. 8:00 do 9:30

 

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy zgodnie z treścią art.22 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2002r. Nr 187, poz.1564 z późniejszymi zmianami) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie. W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46). Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

- skargi i wnioski mogą być złożone osobiście lub pisemnie, także w formie elektronicznej,

- w razie złożenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie,

- przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący,

- skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania,

- jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie 7 dni wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,

- skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,

- prezes sądu rejonowego, w razie stwierdzenia uchybień, może polecić osobom za nie odpowiedzialnym usunięcie uchybień oraz przyczyn ich powstawania,

- skargę załatwia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi skarżący jest zawiadamiany.

Nadzór nad komornikami sądowymi - rozpoznawanie skarg dotyczących działalności komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Dębicy:

- stosownie do treści art.165, art. 167 ust. 1 pkt.4, art 175 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (DZ.U. z 2021r. Nr 850 j.t.) Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Dębicy, w ramach którego rozpoznaje skargi dotyczące działalności komorników, nie stanowiących przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego.

Sekretariat Prezesa:

czynny: poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

e-mail: sekretariat@debica.sr.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 11:12
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-09-13 14:10
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 080