Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Sąd Rejonowy w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Dębicy. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1990.01.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.15

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020.09.17

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z Standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 5082

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Łukasz Łękawski, adres poczty elektronicznej: informatycy1@debica.sr.gov.pl, tel. 14-6807673.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy
adres: ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica
e-mail: prezes@debica.sr.gov.pl
telefon: 14-6807620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Dębicy
ul. Słoneczna 3
39-200 Dębica
e-mail: administracja@debica.sr.gov.pl
Tel. 14 6807616

Koordynator do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Dębicy

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a Dyrektorem Sądu Rejonowego w Dębicy zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Dębicy pełni koordynator do spraw dostępności wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

Agnieszka Król-Zajdel

tel. 17 858 02 20

e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do Sądu Rejonowego w Dębicy prowadzi jedno główne wejście od strony północnej (ul. Słoneczna). Jest to obiekt wolnostojący składający się z trzech części, trzykondygnacyjny z jednym dziedzińcem wewnętrznym. Budynek składa się z parteru, I i II piętra. W budynku tym znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz sale rozpraw. Do budynku Sądu Rejonowego w Dębicy prowadzi jedno główne wejście. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez główne wejście do budynku, po uprzednim poinformowaniu pracownika ochrony o konieczności otwarcia bądź odblokowania drzwi, za pomocą dzwonka umieszczonego na zewnątrz budynku. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, do dyspozycji tych osób pozostaje winda. Od strony głównego wejścia wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio z parkingu wewnętrznego istnieje możliwość dostępu do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, do części budynku, w której znajdują się sale rozpraw za pomocą pochylni. Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesanta (BOI), Kasa, pomieszczenie sanitarno-higieniczne - przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, skaner rentgenowski RTG do skanowania bagażu. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dębicy
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-22 18:36
Opublikowany przez: Łukasz Łękawski
Aktualizowany dnia: 2023-02-03 09:28
Aktualizowany przez: Łukasz Łękawski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 155